logo RooyNet

Archief Koninklijke Harmonie Euterpe - Ontstaan

De Koninklijke Harmonie Euterpe van Venray bezit een rijk historisch archief, dat een goed beeld geeft van de culturele rijkdom uit Venrays verleden. Naast veel foto's en documenten omvat het archief ook bijzondere archivalia en verenigingsattributen zoals de schellenbomen en vaandels, barokpauken, uniformen, medailles en onderscheidingen, beeld- en geluidsopnamen, oorkondes en diploma's en een uitgebreid knipselarchief. De oudste documenten dateren uit 1841 toen de leden van het toen bestaande Philharmonisch Gezelschap zich schriftelijk tot Koning Willem II richtten en Zijne Majesteit nederig om een geldelijke bijdrage vroegen, "al ware het maar Tweehonderd Hollandsche Guldens", zo schreven ze. Tevens werd in deze brief vermeld, dat in 1838 een harmonie was opgericht onder de naam Philharmonisch Gezelschap Venray. Het was de geboorte van een nieuwe volkscultuur. Uit dit muziekgezelschap is in 1860 de huidige harmonie Euterpe ontstaan. Het rekest aan de Koning was aanleiding tot een uitvoerige briefwisseling tussen het Kabinet des Konings, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Gouverneur van Limburg, de Districtscommissaris van Roermond en de Venrayse burgemeester Verblackt. Deze was vol lof over de jeugdige muzikanten en schreef: "De ijver waarmede zij zich plagen om tot hunne perfectie te klimmen, is niet te evenaren”. Alle correspondentiestukken werden in diverse archieven in Venray, Maastricht, Den Haag en het Koninklijk Huisarchief teruggevonden met als pronkstuk een commissoriaal dat door Koning Willem II persoonlijk werd ondertekend en waarin hij opdracht gaf om honderd gulden te schenken. Daar kon je in die tijd drie of vier muziekinstrumenten voor kopen. Het historisch Euterpe-archief is thans aangesloten bij RooyNet Daarmee telt RooyNet nu 41 deelnemers en biedt een schat aan cultuurhistorische informatie.
Ondanks de hoge leeftijd van de harmonie is het historisch archief van de vereniging nog betrekkelijk jong. Toen de harmonie zich in 2010 opmaakte voor de viering van het 150-jarig bestaan, werd onder leiding van Twan van Els een werkgroep ingesteld die tot taak had het uitbrengen van een jubileumboek, het organiseren van een expositie en het uitbrengen van de DVD met beelden uit het Venrays culturele leven. Deze werkgroep heeft bijna twee jaar lang materiaal verzameld en gedigitaliseerd waarbij men gebruik mocht maken van de faciliteiten in het Erfgoedhuis van het Historisch Platform Venray. Herman van de Steeg werkte twee jaar lang aan een unieke database, maar het werk is nog lang niet klaar. Wekelijks komt een werkgroepje bij elkaar om archiefmateriaal te selecteren, te scannen en te beschrijven, een klus die veel tijd vergt. De groep bestaat uit de heren Martin van Els, Twan van Els, Herman van de Steeg, Henk de Wijs en Sip van Goinga die de leiding heeft. Het rijk geïllustreerde jubileumboek, waarin de geschiedenis van de Venrayse blaasmuziek op aantrekkelijke wijze wordt beschreven, is nog steeds verkrijgbaar. Achter in het boek is de dvd opgenomen met een bijna twee uur durende film over het Venrayse sociale, kerkelijke en culturele gebeurtenissen waarbij de harmonie altijd een belangrijke rol vervulde. De prijs van boek en dvd bedraagt € 25,00. Voor informatie: Twan van Els, telefoon 581191.

Het hiertoe verzamelde materiaal bevat foto’s- films/video’s-geluidsopnamen en documenten, die veel historische waarde hebben. Om dit voor de toekomst zeker te stellen is de werkgroep HAKHE opgericht.


oudste foto


Naar deelnemer

RooyNet maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae